Thanh toan Online

Mo ta: La hinh thuc thanh toan giua ca nhan voi cac doanh nghiep kinh doanh truc tuyen. Nguoi mua thanh toan gio hang tai website cua doanh nghiep sau khi chon hinh thuc thanh toan bang Vi dien tu Vcash.

Loi ich:

- Cho doanh nghiep: Giai quyet duoc kho khan cua van de thanh toan khi ban hang truc tuyen cho ca doanh nghiep. Tiep can duoc den tap nguoi dung so huu Vi dien tu Vcash cua VinaPay. Dac biet voi doanh nghiep cung cap dich vu noi dung so, dich vu tro choi, viec su dung hinh thuc thanh toan Online voi Vi dien tu Vcash se nang cao loi nhuan cho doanh nghiep cung nhu giai quyet duoc cac kho khan con ton tai voi viec thanh toan qua dau so SMS.
- Cho nguoi tieu dung: Giup nguoi dung co the thanh toan duoc cac giao dich thuong mai dien tu cho cac doanh nghiep mot cach thuan loi, an toan va ngay lap tuc. Khong phai di ra ngan hang chuyen khoan hoac gui tien mat, vua mat cong, mat suc va mat thoi gian.

Quy trinh:

- Buoc 1: Khach hang chon hang hoa hoac dich vu tai website cua doanh nghiep.
- Buoc 2: Khach hang chon thanh toan bang Vcash.
- Buoc 3: Dang nhap vao Vi dien tu va xac nhan thanh toan don hang. Quay tro lai website doanh nghiep xem tinh trang don hang da duoc thanh toan.
- Buoc 4: Doanh nghiep nhan duoc xac nhan da thanh toan va chuyen hang cho khach hang.

Ve trang truoc

2008-2009 VinaPay